1. ابوالقاسم قوام , زهره علی احمدی , جلوه‌های آشتی و صلح در شاهنامه فردوسی , شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
 2. زهره علی احمدی , ابوالقاسم قوام , تصویر قوم بربر در شاهنامۀ فردوسی , پنحجمین همایش ملی پژوهش‌های در حوزه زبان و ادبیات ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
 3. زهره علی احمدی , ابوالقاسم قوام , بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار , نخستین همایش ملی پژوهشهای نوین میان رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
 4. ابوالقاسم قوام , محبوبه علی حوری , گمان فردوسی , کنگره بین‌المللی زبان و ادبیات , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
 5. ابوالقاسم قوام , نقش برخی از سنت های ادبی در ایجاد رابطة بینامتنی , پنجمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیّات فارسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۰
 6. سرورسا رفیعزاده , ابوالقاسم قوام , کانون سازی در داستان لیلی و مجنون نظامی و جامی , پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 7. هانیه اسدپور فعال مشهد , ابوالقاسم قوام , بررسی واژه پری و جنبه‌های گوناگون آن در شاهنامه فردوسی , فردوسی و زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۴
 8. مینا ریاسی , ابوالقاسم قوام , اهمیت کنش های گفتاری و تحلیل آن در مرگ سیاوش , فردوسی و زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۴
 9. ابوالقاسم قوام , نرگس خادمی , تبیین عیار واقع‌نمایی پرداخت شخصیت‌ها در شاهنامه , فردوسی و زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۴
 10. نرجس منفرد , ابوالقاسم قوام , بررسی صورت‌های اشاری از زبان پهلوان ایرانی و تورانی , فردوسی و زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۴
 11. فاطمه نجاتی خالقی , ابوالقاسم قوام , ریخت شناسی داستان رستم و اسفندیار , فردوسی و زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۴
 12. نادر جهانگیری , نرجس منفرد , ابوالقاسم قوام , حمید محیب ازغندی , تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی , ادبیات تطبیقی فارسی و عربی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 13. نادر جهانگیری , ابوالقاسم قوام , نرجس منفرد , حمید محیب ازغندی , تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی , همایش ادبیات تعطبیقی فارسی- عربی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 14. ابوالقاسم قوام , عباس واعظ زاده , تعامل شاهنامه با فرهنگ و ادبیات ترک عثمانی , همایش بین‌المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۵
 15. ابوالقاسم قوام , کاربرد واژه آب در اسم‌های مرکب و اعلام فارسی , همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۹
 16. ابوالقاسم قوام , گزاره‌های تأویل پذیری در غزل حافظ , همایش بزرگداشت حافظ , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۲۰
 17. ابوالقاسم قوام , نقش ارزش‌های فراملی در توفیق شاهنامه , پیام جهانی فردوسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۴
 18. ابوالقاسم قوام , عاطفه موسوی گرمارودی , کارکرد عاطفه در داستان سیاوش , پیام جهانی فردوسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۴
 19. ابوالقاسم قوام , عباس واعظ زاده , انتقادهای سنایی به تصوف و انتقادهای وارده به تصوف سنایی , حکیم سنایی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۱۰
 20. ابوالقاسم قوام , آسیب شناسی پژوهش های ادبی فارسی , سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۶
 21. ابوالقاسم قوام , حرکت شعر فارسی از قالب تا محتوا , چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۵
 22. ابوالقاسم قوام , بهره گیری شاعران عرفانی فارسی از برخی عناصر حماسی , دانش و خرد فردوسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۴
 23. ابوالقاسم قوام , ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی , باید ها و نباید ها در رشته ی زبان و ادبیات فارسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۱۵